NL | EN | FR

oKo

BeleidCAO'sZakelijke thema's

Paritair Comité 329

Bevoegdheid

Paritair Comité 329 is het Paritair Comité voor de socio-culturele sector.

Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied:
 

[0] K.B. 28.10.1993 B.S. 17.11.1993

[1] K.B. 13.11.1996 B.S. 29.11.1996

[2] K.B. 13.12.2000 B.S. 16.01.2001

 

Het Paritair Comité 329 is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers binnen organisaties die geen winstgevend doel nastreven en die één of meerdere van de volgende activiteiten uitoefenen:

 

 • de culturele centra of elke organisatie die een vergelijkbare socio-culturele activiteit uitoefent en daar ruimten voor ter beschikking stelt;
 • de bibliotheken, mediatheken, ludotheken (die voor iedereen toegankelijk zijn), informatiecentra, documentatiecentra en archiefcentra;
 • de sportverenigingen, sportcentra en sportclubs:

a) als sportvereniging of sportclub wordt beschouwd elke organisatie die in het kader van de permanente vorming, belangeloos de lichamelijke opvoeding, de sport en het open-lucht-leven bevordert;

b) als sportcentrum wordt beschouwd een geheel of groep van gebouwen en infrastructuur die belangeloos ter beschikking worden gesteld voor het beoefenen van binnen- en buitensporten;

 • de niet-commerciële radioverenigingen en/of televisieverenigingen; de productie- en/of distributiecentra van allerhande media waarvan de hoofddoelstelling is de ondersteuning van de permanente educatie en het socio-cultureel werk en die op basis daarvan een erkenning hebben;
 • de initiatieven in de samenlevingsopbouw, met name elke organisatie waarvan de hoofddoelstelling is de ontwikkeling van projecten, structuren of netwerken die bijdragen tot de deelname aan en integratie tot het culturele, politieke, economische of sociale leven van één of meerdere bevolkingscategorieën, zoals ondermeer etnisch-culturele minderheden;
 • de organisaties voor volksontwikkeling, sociaal-cultureel werk en basiseducatie in het kader van de permanente educatie voor volwassenen met het oog op onder meer de persoonlijke, culturele, sociale, economische en politieke ontplooiing en participatie en op het in staat stellen van het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden;
 • de organisaties met als doel de bescherming van het leefmilieu, de leefomgeving of het cultureel en historisch erfgoed en de verenigingen inzake de educatie ervan;
 • het landelijk, regionaal of lokaal georganiseerd jeugdwerk; de jeugdcentra, de jeugdhuizen, de jeugdclubs, de jeugddiensten en de jeugdateliers;
 • de organisaties voor beroepsopleiding, beroepsvervolmaking en beroepsherscholing;
 • de niet-commerciële toeristische organisaties;
 • de organisaties voor ontwikkelingssamenwerking of ontwikkelingseducatie;
 • de organisaties ter bevordering van een gedachtegoed;
 • de musea en de ermee verbonden educatieve diensten;
 • de verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst of tot organisatie van evenementen of tentoonstellingen van werken die met deze kunsten verband houden;
 • de organisaties die de in bovenvermelde punten opgesomde organisaties begeleiden of ondersteunen.

 

Het Paritair Comité voor de socio-culturele sector is niet bevoegd voor:
 

 • de werknemers tewerkgesteld door de in artikel 1 vermelde werkgevers aan activiteiten ressorterende onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf of van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf;
 • de centra voor middenstandsopleiding;
 • de politieke partijen;
 • de betaalde sportbeoefenaars;
 • de werkgevers die, op basis van de verrichte activiteit, ressorteren onder een ander daarvoor specifiek bevoegd Paritair Comité.

 

Paritair Comité 329 heeft drie subcomités:
 

 • 329.01: bevoegd voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap
 • 329.02: bevoegd voor de socio-culturele sector van de Franstalige, Duitstalige gemeenschap en het Waalse Gewest
 • 329.03: bevoegd voor de federale en bi-communautaire socio-culturele organis

 

Nuttige links

Lijst neergelegde overeenkomsten in PC 329

print

Opmerkingen

DOCUMENTEN, VERSLAGEN EN MANAGEMENTTOOLS

Met o.a. de managementtools, documenten van Algemene Vergaderingen, voorbije en komende infosessies, ...

meer...

 

KALENDER OKO

27 oktober 2016 (10u-12u)

Raad van Bestuur

 

10 november 2016 (hele dag)

Algemene Vergadering